Seminari

Seminari

DataLuogoShinkido/Aiki no MichiNote
26-27 novembre 2022Alassio (SV)SHINKIDO
6-8 gennaio 2023Goito (MN)SHNKIDO-AIKI NO MICHI